Pogoji uporabe spletne strani za registrirane uporabnike (pogodba)

 

Definicije:

 • Spletna stran (skrajšano SS):  Gre za spletno stran www.stop-neplacniki.si
 • Upravitelj spletne strani (skrajšano USS): SNBS d.o.o., Brodišče 7A, 1236 Trzin
 • Uporabnik: Vsak obiskovalec spletne strani, ne glede na to ali je registriran ali ne.
 • Registriran uporabnik (skrajšano RU): Uporabnik ki se je registriral na spletni strani in ima svoje uporabniško ime.

 

 1. Registriran uporabnik se strinja da je z registracijo na spletni strani sprejel te pogoje.
  Sestavni del teh pogojev so tudi splošni pogoji spletne strani, ki so objavljeni na spletni strani www.stop-neplacniki.si in veljajo za vse uporabnike.
 2. Registriran uporabnik je materialno in kazensko odgovoren za vnos točnih in resničnih podatkov.
 3. Za potrebe vzdrževalnih del ali nadgradenj SS si USS pridržuje pravico omejiti dostop do SS. Če se bo le dalo bo USS to počel izven delovnika, ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.
 4. Pri vpisu terjatve mora RU paziti, da ji določi pravilen status.
  Na SS se terjatve in ponujene nagrade za njihovo izterjavo vpisujejo izključno v evrih (EUR). Prav tako so vsi zneski na SS v evrih (EUR).
 5. RU lahko terjatev objavi na Borzi terjatev. Namen tega je da ga kontaktira ustrezen poslovni partner, ki mu bo na zakonit način pomagal priti do svojega denarja. Nagrada, ki jo za uspešno izterjavo objavi RU, je namenjena izključno temu partnerju. Kakršen koli dogovor, ki ga sklene RU s poslovnim partnerjem, je izključno njuna stvar in z USS nima nobene zveze. USS, njegovi zaposleni in podizvajalci, v nobenem primeru, ne odgovarjajo za uspešnost takega sodelovanja.
 6. RU lahko terjatve, ki niso javno objavljene ali objavljene na Borzi terjatev, brezplačno spreminja in zapira. Terjatve, ki jih je javno objavil ali objavil na Borzi terjatev, pa lahko zapre le ob plačilu provizije (glej cenik). Spreminjanje terjatev, ki so javno objavljene ali objavljene na Borzi terjatev, je omejeno. RU lahko tem terjatvam spreminja status (le viša ga lahko od prvega do zadnjega statusa v seznamu, degradacija statusa ni dovoljena) in višino nagrade (dovoljeno je le višanje nagrade).
 7. USS bo podatke o vpisanih terjatvah, ki niso javno objavljene ali objavljene na Borzi terjatev, varoval kot poslovno skrivnost. V primeru da RU na terjatvi označi da želi pravno svetovanje, ali prodajo terjatve, (ali neko drugo storitev) bo USS te podatke posredoval svojim pogodbenim partnerjem, ki so specializirani za opravljanje teh storitev. Vsi pogodbeni partnerji USS so pogodbeno zavezani da teh podatkov ne posredujejo naprej tretjim osebam, razen če se tako z RU posebej dogovorijo. RU se strinja da USS v nobenem primeru ni odgovoren za uspešnost ali neuspešnost sodelovanja, ki ga lahko RU sklene ali pa ne sklene, s pogodbenimi partnerji USS. USS tudi ne zagotavlja da bo kateri od njegovih pogodbenih partnerjev dejansko kontaktiral RU. Kakršen koli dogovor, ki ga sklene RU s poslovnim partnerjem USS, je izključno njuna stvar in z USS nima nobene zveze. USS, njegovi zaposleni in podizvajalci, v nobenem primeru, ne odgovarjajo za uspešnost takega sodelovanja.
 8. Dolžnost RU je da skrbi da nemoteno sprejema obvestila iz SS (da mu elektronski poštni predal deluje, da mu elektronske pošte ne meče v SPAM,...). Vsa obvestila, vključno z računi, bodo RU poslana izključno v elektronski obliki na njegov elektronski naslov.

  RU se obvezuje da bo storitve USS plačeval v skladu s temi pogoji, splošnimi pogoji in cenikom, ki je objavljen na SS. Dolžnost RU je da sprejeti račun natisne in ga v roku plača. Vsa plačila USS morajo biti narejena v skladu z navodili na računu. Pri tem je zelo pomembno da RU vnese pravilen sklic.

  USS ima pravico da za izdelke in storitve najprej izstavi predračun in storitev opravi ali izdelek dobavi šele po plačilu predračuna. USS bo račun RU izstavil v roku 8 dni po opravljeni storitvi. Rok plačila računa je 8 dni. Za zamudo pri plačilu bo USS zaračunal maksimalne z zakonom predpisane zamudne obresti. RU se zavezuje, da bo USS plačal vse stroške, ki jih je ta imel z opominjanjem, izterjavo, pravdanjem,...

  USS lahko prekine opravljanje storitev za RU takoj, ko nastopi zamuda pri plačilu. V tem primeru lahko USS tudi prepreči RU dostop do SS.
 9. Z objavo vsebine (besedilo, slike, video, zvočni posnetek,…) na spletni strani RU eksplicitno, brez omejitev in brezplačno, dovoljuje USS da to vsebino distribuira, kopira, objavlja na drugih spletnih mestih, socialnih omrežjih, jo deli s svojimi partnerji, oziroma jo komercialno uporablja brez omejitev. Brisanje ali spreminjanje vsebine s strani RU pod nobenim pogojem ne omejuje pravice USS do njenih starejših različic. Prav tako prekinitev te pogodbe ne prekine že pridobljenih pravic USS do pred tem objavljene vsebine in njenih preteklih sprememb.
 10. Na SS je dovoljeno objavljati mnenja le kupcem podjetja (lahko so pravne ali fizične osebe). Če želi podjetje, neglede na obliko registracije uporabnika, objaviti mnenje ali odgovor na mnenje na svoji strani, mora imeti zakupljeno storitev Skrb za kupce.

  RU, ki je povezan z določenim podjetjem (lastnik, ali zakoniti zastopnik,…), sme objaviti mnenje ali odgovor na mnenje samo pod pogojem, da naroči storitev Skrb za kupce.

  USS bo podjetju, ki samo sebi objavlja mnenja na svoji strani, zaračunal uporabo storitev Skrb za kupce.

  USS si pridržuje pravico do ne objave mnenja.
 11. RU lahko kadarkoli prekine to pogodbo. Prekinitev mora poslati pisno na naslov USS s priporočeno pošto s povratnico. Prekinitev pogodbe stopi v veljavo 30 dni po prejemu s strani USS, pod pogojem da je RU do takrat zaprl vse svoje vnesene terjatve in plačal vse obveznosti, ki jih ima do USS.
 12. Sestavni del te pogodbe je cenik USS, ki je objavljen na SS. USS ima pravico cenik spreminjati.
  Sprememba cenika prične veljati z dnem objave na spletni strani.
 13. Pogodba stopi v veljavo z dnem registracije RU na spletni strani.
E-obveščanje o novostih E-obveščanje o novostih Zapri

Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.