Pogoji uporabe spletne strani za registrirane uporabnike (pogodba)

 

Definicije:

 • Spletna stran (skrajšano SS):  Gre za spletno stran www.stop-neplacniki.si
 • Upravitelj spletne strani (skrajšano USS): SNBS d.o.o., Litostrojska cesta 44e, 1000 Ljubljana
 • Uporabnik: Vsak obiskovalec spletne strani, ne glede na to ali je registriran ali ne.
 • Registriran uporabnik (skrajšano RU): Uporabnik ki se je registriral na spletni strani in ima svoje uporabniško ime.

 

 1. Registriran uporabnik se strinja da je z registracijo na spletni strani sprejel te pogoje.

  Sestavni del teh pogojev so tudi splošni pogoji spletne strani, ki so objavljeni na spletni strani www.stop-neplacniki.si  in veljajo za vse uporabnike.

 2. Registriran uporabnik je materialno in kazensko odgovoren za vnos točnih in resničnih podatkov.

 3. USS  izvaja večstranske kompenzacije v skladu s časovnim načrtom, ki je objavljen na SS.

  V času izvajanja večstranske kompenzacije bo onemogočena registracija v spletno stran.

  Za potrebe vzdrževalnih del ali nadgradenj SS si upravitelj spletne strani  pridržuje pravico omejiti dostop do SS. Če se bo le dalo bo USS to počel izven delovnika, ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.

 4. Pri vpisu terjatve mora RU paziti, da ji določi pravilen status.
  Samo terjatve, ki imajo označeno da sodelujejo pri iskanju v verižni kompenzaciji, bodo upoštevane pri iskanju večstranske kompenzacije. Kajti za te terjatve se smatra, da jih dolžnik ne osporava. Če terjatev dolžnik osporava, jo RU ne sme tako označiti.  Z označitvijo terjatve da sodeluje pri iskanju verižne kompenzacije se šteje, da RU želi terjatev kompenzirati, ter da RU zagotavlja, da terjatev ni sporna.

  USS ne odgovarja za obstoj in zapadlost terjatev, ki jih RU prijavlja v večstranske kompenzacije.

  Na SS se terjatve in ponujene nagrade za njihovo izterjavo vpisujejo izključno v evrih (EUR). Prav tako so vsi zneski na SS v evrih (EUR). Večstranske kompenzacije se vodijo in iščejo samo v evrih (EUR).

  RU lahko podatke o terjatvah, vnaša in spreminja na SS, do en dan pred napovedano obdelavo podatkov.  Vse terjatve, ki so na dan obdelave vnesene in so ustrezno označene bodo sodelovale pri iskanju večstranske kompenzacije.

  RU lahko zahteva, da USS namesto njega, popravi kako njegovo terjatev. To zahtevo mora poslati pisno po pošti ali po faksu. USS bo upošteval vse zahteve, ki jih sprejme vsaj en delovni dan pred planirano obdelavo podatkov. RU se obvezuje da bo takšen poseg plačal v skladu s cenikom.

  Registriran uporabnik se zavezuje da bo sprovedeno večstransko kompenzacijo upošteval in jo knjižil v svojih poslovnih knjigah. Z dnem izkazane večstranske kompenzacije se štejejo pobotane obveznosti za poravnane.

 5. V skladu s časovnim načrtom, bo USS sprovajal večstranske kompenzacije. Izkazana večstranska kompenzacija nastane po takšni obdelavi. RU bo na SS imel dostop do  rezultatov kompenzacije (pobotane terjatve in obveznosti) najkasneje naslednji delovni dan po obdelavi. O rezultatih bo RU obveščen tudi na svoj elektronski naslov.

  Vse terjatve in obveznosti, ki so udeležene v izkazani večstranski kompenzaciji, se štejejo za poravnane z dnem izvedbe obdelave.  Vse poravnane terjatve bodo ustrezno označene na SS.

  RU je dolžan obvestiti svoje dolžnike, v roku 3 dni od objave rezultatov večstranske kompenzacije na SS, katere njegove terjatve so izkazane kot pobotane v večstranski kompenzaciji (specifikacija). Upnik in dolžnik sta na osnovi prejete specifikacije dolžna razknjižiti svojo terjatev ali obveznost v svojem knjigovodstvu.

  USS ne bo popravljal rezultatov večstranske kompenzacije, torej pobotanja obveznosti in terjatev med dolžniki in upniki, ki so posledica nepravilnih podatkov vnesenih s strani RU, zato RU odgovarja za škodo, ki lahko nastane zaradi napačnega vnosa podatkov.

  Terjatve, ki po obdelavi podatkov, ne bodo udeležene v večstranski kompenzaciji, bodo ostale vnesene v bazi.  Tako bodo lahko sodelovale pri naslednjem iskanju verižne kompenzacije (naslednja obdelava podatkov). RU pa jih bo spet lahko spreminjal in dodajal nove, takoj naslednji dan po opravljni obdelavi podatkov.

 6. RU lahko terjatev objavi na Borzi terjatev. Namen tega je da ga kontaktira ustrezen poslovni partner, ki mu bo na zakonit način pomagal priti do svojega denarja. Nagrada, ki jo za uspešno izterjavo objavi RU, je namenjena izključno temu partnerju. Kakršen koli dogovor, ki ga sklene RU s poslovnim partnerjem, je izključno njuna stvar in z USS nima nobene zveze. USS, njegovi zaposleni in podizvajalci, v nobenem primeru, ne odgovarjajo za uspešnost takega sodelovanja.

 7. RU lahko terjatve, ki niso javno objavljene ali objavljene na Borzi terjatev, brezplačno spreminja in zapira. Terjatve, ki jih je javno objavil ali objavil na Borzi terjatev, pa lahko zapre le ob plačilu provizije (glej cenik). Spreminjanje terjatev, ki so javno objavljene ali objavljene na Borzi terjatev, je omejeno. RU lahko tem terjatvam spreminja status (le viša ga lahko od prvega  do zadnjega statusa v seznamu, degradacija statusa ni dovoljena)  in višino nagrade (dovoljeno je le višanje nagrade).

 8. USS bo podatke o vpisanih terjatvah, ki niso javno objavljene ali objavljene na Borzi terjatev,  varoval kot poslovno skrivnost. V primeru da RU na terjatvi označi da želi pravno svetovanje, ali prodajo terjatve, (ali neko drugo storitev) bo USS te podatke posredoval svojim pogodbenim partnerjem, ki so specializirani za opravljanje teh storitev. Vsi pogodbeni partnerji USS so pogodbeno zavezani da teh podatkov ne posredujejo naprej tretjim osebam, razen če se tako z RU posebej dogovorijo. RU se strinja da USS v nobenem primeru ni odgovoren za uspešnost ali neuspešnost sodelovanja, ki ga lahko RU sklene ali pa ne sklene,  s pogodbenimi partnerji USS. USS tudi ne zagotavlja da bo kateri od njegovih pogodbenih partnerjev dejansko kontaktiral RU. Kakršen koli dogovor, ki ga sklene RU s poslovnim partnerjem USS, je izključno njuna stvar in z USS nima nobene zveze. USS, njegovi zaposleni in podizvajalci, v nobenem primeru, ne odgovarjajo za uspešnost takega sodelovanja.

 9. Dolžnost RU je da skrbi da nemoteno sprejema obvestila iz SS (da mu elektronski poštni predal deluje, da mu elektronske pošte ne meče v SPAM,...). Vsa obvestila, vključno z računi, bodo RU poslana izključno v elektronski obliki na njegov elektronski naslov.

  RU se obvezuje da bo storitve USS plačeval v skladu s temi pogoji, splošnimi pogoji in cenikom, ki je objavljen na SS. Dolžnost RU je da sprejeti račun natisne in ga v roku plača. Vsa plačila USS morajo biti narejena v skladu z navodili na računu. Pri tem je zelo pomembno da RU vnese pravilen sklic.

  USS ima pravico da za izdelke in storitve najprej izstavi predračun in storitev opravi ali izdelek dobavi šele po plačilu predračuna. USS bo račun RU izstavil v roku 8 dni po opravljeni storitvi. Rok plačila računa je 8 dni. Za zamudo pri plačilu bo USS zaračunal maksimalne z zakonom predpisane zamudne obresti. RU se zavezuje, da bo USS plačal vse stroške, ki jih je ta imel z opominjanjem, izterjavo, pravdanjem,...

  USS lahko prekine opravljanje storitev za RU takoj, ko nastopi zamuda pri plačilu. V tem primeru lahko USS tudi prepreči RU dostop do SS.

 10. RU lahko kadarkoli prekine te pogoje (pogodbo). Prekinitev mora poslati pisno na naslov USS s priporočeno pošto s povratnico.  Prekinitev pogodbe stopi v veljavo 30 dni po prejemu s strani USS. RU je dolžan do takrat poravnati vse obveznosti, ki jih ima do USS.

 11. Sestavni del te pogodbe je cenik USS,  ki je objavljen na SS. USS ima pravico cenik spreminjati.

  USS se obvezuje da cen nebo višal, razen enkrat letno, ko jih bo prilagodil razmeram na trgu. Lahko pa USS,  kadarkoli, cenik razširi z novimi storitvami.

  O spremembi cenika je USS dolžan obvestiti RU po emailu. Sprememba cenika prične veljati 30 dni po objavi na spletni strani.

 12. Pogodba stopi v veljavo z dnem registracije RU na spletni strani.

ZADNJE NOVICE

Vas zanima kako so poslovali vaši poslovni partnerji v preteklem letu? Nove finančne podatke za poslovno leto 2021 smo že objavili.
Preberite več
01.07.2021
S posodobitvijo portala smo še izboljšali sledljivost poslovanja podjetij.
Preberite več
Prenesite si aplikacijo na vaš pametni telefon.
Preberite več
E-obveščanje o novostih E-obveščanje o novostih Zapri

Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.